Metoda Strukturalna

 • Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

   Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

  Deficyty te występują najczęściej u osób z:

  • dysleksją rozwojową,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niedosłuchem,
  • niedowidzeniem,
  • dyslalią,
  • dyzartrią,
  • afazją,
  • ADHD,
  • autyzmem i zespołem Aspergera,
  • zaburzeniami zachowania,
  • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania

  Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

  1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania).
  2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
  3. Terapiiz wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
  4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
  5. Systematyczności ćwiczeń.